۹)  تأسیس کلیسای جدید و رشد آن                                              به قلم: فریدون موخوف  

۸)  بیایید این بازی را به نامردی نبریم!                                                به قلم: فریدون موخوف  

۷)  قوم خدا چه کسانی هستند؟                                                     به قلم: فریدون موخوف

۶) درمان خدا برای یک موجودیت بی‌ثمر                                              به قلم: فریدون موخوف

۵) فیضی را که دریافت کرده‌ایم، زندگی کنیم                                        به قلم: فریدون موخوف

۴) آتش و قوت خداوند                                                                    به قلم: فریدون موخوف

۳) هیولایی که در خود داریم                                                            به قلم: فریدون موخوف

۲) فروپاشی برجهایی که می‌سازیم!                                                 به قلم: فریدون موخوف

۱) رهبری روحانی چیست و رهبر کیست؟                                           به قلم: فریدون موخوف

 

11) Rationality & Faith                                              by: feridoon mokhof

10) In His Presence                                                  by: feridoon mokhof

 11) Understanding Prayer                                         by: feridoon mokhof

 12) Building Strong Leaders                                      by: feridoon mokhof

 13) Christian Leadership in Contrast                           by: feridoon mokhof

 14) Notes on Hebrews                                              by: feridoon mokhof

 15) Advanced Hermeneutics Outlined                         by: feridoon mokhof

 15) Hermeneutics, Christ, & the Holy Spirit                 by: feridoon mokhof

 16) Christian Eschatology; Views and Approaches        by: feridoon mokhof

 17) Integrity                                                            by: feridoon mokhof

 18) Post Modern Man and Moral conflict                     by: feridoon mokhof

 19) Building a strong marriage                                  by: feridoon mokhof

 

 

 

 

 

Books, Articles, Translations
by Feridoon Mokhof
Written